☰ Menu Prawe Menu ☰
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Powiatowgo Inspektoratu Weterynarii w Choszcznie

 

ZADANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W CHOSZCZNIE

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.).

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z art. 3 w/w ustawy należy realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Swoje zadania wykonuje przez:

 1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

1a.  badania kontrolne zakażeń zwierząt;

 1. monitorowanie chorób  odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;
 2. badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 3. przeprowadzanie:
  1. kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
  2. kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.),
 4. sprawowanie nadzoru nad:
  1. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  2. wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  3. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt,
  4. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,
  5. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  6. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  7. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
 5. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt;
 6. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 7. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie  żywności i żywienia (DZ. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) .

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
mgr inż. Bernard Makowski
(2012-02-07)
Udostępnił:
Makowski Bernard
(2013-02-20 18:42:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Makowski Bernard
(2013-02-20 18:46:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 155517